Journals

 • Journal of Public Administration and Social Management

  วัตถุประสงค์

  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม ภายใต้การดำเนินงานของสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา และสังคมวิทยา
  2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา และสังคมวิทยา

  ขอบเขตเนื้อหาที่เปิดรับ

  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมวิทยา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม รับพิจารณาเฉพาะบทความวิจัยและบทความวิชาการเท่านั้น

  กำหนดออก

  วารสารมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

  กระบวนการ Review

  บทความทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) แบบ Double Blind อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ

  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

   นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งาน

  เมื่อท่านได้ส่งบทความเข้าสู่ระบบแล้ว ลิขสิทธิ์ในตัวบทความถือว่าเป็นของวารสาร ห้ามท่านส่งบทความไปยังวารสารอื่น และห้ามเผยแพร่ซ้ำในวารสารหรือการประชุมวิชาการใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากทางวาสาร

  บทความหรือข้อความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคมเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยเฉพาะ 

  กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  Aims

  Journal of Public Administration and Social Management Under the operation of the Police Administration Department College of Politics and Governance Suan Sunandha Rajabhat University has prepared an academic journal to disseminate knowledge, results from research Research different aspects to make it available to the public. with the following objectives

  1. To promote and disseminate quality academic works or research results in political science. Public Administration, Law, Criminology and Sociology
  2. To be a medium for presenting and exchanging academic opinions on political science, public administration, law, criminology and sociology.

  Scope

  Political Science, Public Administration, Law, Criminology, Sociology and other related fields.

  Types of articles published

  Journal of Public Administration and Social Management Only research articles and academic articles will be considered.

  Publications

  The journal has two issues per year, which are the first issue in January-June and the 2nd issue from July-December.

  Reviewing process 

  Every article to be published must be reviewed by a qualified person. (Peer-Review) Double Blind type, at least 3 persons per 1 article.

  Publication fee
  Journal of Public Administration and Social Management does not charge any publication fee.

   Copyright

  When you have submitted an article to the system. Copyright in the article is owned by the journal. You may not submit articles to other journals. and not to be republished in any journal or academic conference before getting permission from the journal.

  Any articles or opinions appearing in the Public Administration and Social Management journal are the exclusive responsibility of the author.

  Editors are not obliged to agree or share any responsibility.

 • Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

  กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 มกราคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม เท่านั้น)

  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม เท่านั้น)

  หมายเหตุ : ไม่ขอรับบทความล่วงหน้าที่ส่งนอกเหนือระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

  ประเภทบทความที่รับ: บทความวิจัย

  ภาษาและวรรณคดี, การสอนทางด้านภาษา, ศิลปวัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น, การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ, รัฐประศาสนศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง