About the Journal

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 มกราคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม เท่านั้น)

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม เท่านั้น)

หมายเหตุ : ไม่ขอรับบทความล่วงหน้าที่ส่งนอกเหนือระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ประเภทบทความที่รับ: บทความวิจัย

ภาษาและวรรณคดี, การสอน, ศิลปวัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น, การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ, รัฐประศาสนศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Current Issue

Vol. 6 No. 1 (2023): January-June 2023
View All Issues