About the Journal

นโยบายและขอบเขตเนื้อหาที่เปิดรับ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายรับตีพิมพ์ บทความวิจัยคุณภาพสูงในด้านภาษาและวรรณคดี การสอนทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รัฐประศาสนศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

บทความวิจัยเท่านั้น

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) แบบ Double Blind อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังนี้
1. บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    4,500 บาท

 

คำชี้แจงการชำระค่าธรรมเนียม:

 1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน 

2. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ OJS เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ 

3. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

การชำระค่าธรรมเนียม: 

กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร          กรุงเทพ  
สาขา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อบัญชี         โครงการบริการวิชาการหารายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลขที่บัญชี     074-7-90360-7
ประเภทบัญชี    สะสมทรัพย์

 

นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งาน

บทความหรือข้อความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยเฉพาะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ศึกษาประกาศเพิ่มเติม:

  • [19 ธันวาคม 2566] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิก