ปิดรับบทความ

24-08-2023

ปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2566) เนื่องจากครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว 

-ขอบคุณค่ะ-