บทบาทของ “พื้นที่” ในซีรีส์ชายรักชายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ

Authors

  • วีรธิดา อดุลนวกิจ
  • ชื่นกมล ทวิชศรี
  • จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

##semicolon##

บทบาทของพื้นที่, ซีรีย์ชายรักชาย, อัตลักษณ์

Abstract

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อตัวละครชายรักชาย ในซีรีย์ชายรักชายเรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ   จากการศึกษาพบว่า พื้นที่มีบทบาทสำคัญต่อการแสวงหาอัตลักษณ์และควบคุมพฤติกรรมของตัวละครชายรักชายในหลายลักษณะ  แบ่งได้เป็น ดังนี้ 1) พื้นที่ต้องห้าม เป็นพื้นที่ที่ตัวละครแสดงความรักกันและเป็นการท้าทายขนบของสังคมที่วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าชายต้องคู่กับหญิง  2) พื้นที่ส่วนตัว ได้แก่ พื้นที่ห้องนอนที่ตัวละครใช้สำรวจเพศสภาพของตัวเอง เพื่อคลี่คลายวิกฤตอัตลักษณ์  3) พื้นที่สาธารณะกับนัยยะของการเปิดเผยและการควบคุม ได้แก่ บริเวณชายทะเลและทะเล  ตัวละครใช้พื้นที่นี้ปลดเปลื้องความรู้สึกผ่านการจูบใต้ทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ลับตาคน สื่อให้เห็นว่าชายรักชายที่ไม่สามารถแสดงออกผ่านพื้นที่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย  4) พื้นที่แห่งการยอมรับตัวตน ได้แก่ แหลมพรมเทพ  เป็นพื้นที่สาธารณะที่ตัวละครแสดงความรักต่อกัน พื้นที่นี้เป็นสัญลักษณะของการยอมรับตัวตนและการเปิดเผยสู่สาธารณะ  5) พื้นที่แห่งอารมณ์ปรารถนา เป็นพื้นที่ที่ให้ภาพการกระทำที่ผิดศีลธรรมของตัวละคร การมัวเมากามารมณ์    ซีรีส์เรื่องนี้สื่อให้เห็นว่า พื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงฉากในการดำเนินเรื่องเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทต่อเพศวิถีและอัตลักษณ์ของตัวละครอีกด้วย

##submission.downloads##

Published

22-12-2022