พฤติกรรมความรุนแรงในการใช้สื่อของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • Wichulada Matanboon Chiang Mai University

##semicolon##

พฤติกรรม##common.commaListSeparator## ความรุนแรง##common.commaListSeparator## การกลั่นแกล้งในโซเชียลมีเดีย##common.commaListSeparator## การสร้างความเกลียดชัง##common.commaListSeparator## การรู้เท่าทันสื่อ

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) สำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อของนักเรียน 2) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในสื่อโซเชียลมีเดีย และพฤติกรรมการรู้ทันการใช้งานโซเชียลมีเดียของนักเรียน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลในโรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนละ 200 คน รวมทั้งหมด 800 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คนไทยวน/คนเมือง เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา/บิดามารดาพร้อมญาติ ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน เวลาว่างมักจะฟังเพลง/ดูหนัง/ดูโทรทัศน์ ชอบเล่นเกมส์ต่อสู้ ชอบภาพยนตร์/ละครแนวแอ็กชั่น มักจะเล่น YouTube เป็นประจำ และใช้โซเชียลมีเดียสำหรับพูดคุยกับเพื่อนและการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยกระทำ/ถูกกระทำการกลั่นแกล้งและเกลียดชังในโซเชียลมีเดีย มีพฤติกรรมการรู้ทันการใช้โซเชียลมีเดีย คือ มีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนเป็นประจำ และการทดสอบสมมติฐานพบว่าพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งในโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมการเกลียดชังในโซเชียลมีเดียขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้ปกครอง และพฤติกรรมการรู้ทันการใช้งานโซเชียลมีเดียขึ้นอยู่กับกิจกรรมเวลาว่างของนักเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

##submission.downloads##

Published

22-12-2022