ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นผ่านการเรียนการสอนออนไลน์

Authors

  • เมอิ ฮารุนะ
  • Pailin Klinkesorn Suan Sunandha Rajabhat University

##semicolon##

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนออนไลน์##common.commaListSeparator## การเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไวยากรณ์ทางออนไลน์ และเพื่อทราบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ โดยศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้ง4ชั้นปี จำนวน111 คน โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นผ่านการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ศึกษาความคิดเห็นในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าการเรียนออนไลน์มีข้อดีที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียน คือ สามารถกลับไปทบทวนได้เสมอ ร้อยละ 55.9, ลดความกดดันในการเรียน ร้อยละ 28.8 และ มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ร้อยละ 20.7 ปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นทางออนไลน์ที่นักศึกษาเลือกตอบมากที่สุด ร้อยละ 41.7 ได้แก่ ฟังคำอธิบายไวยากรณ์ไม่ทัน และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนไม่เอื้ออำนวย, เนื้อหายากต่อการทำความเข้าใจ ร้อยละ 24.1 ไม่มีสมาธิ ร้อยละ 13 ส่วนข้อดีนักศึกษาส่วนใหญ่ ตอบว่า สามารถทำสิ่งอื่นได้ในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 80.2 และ สามารถเรียนในสภาพแวดล้อมที่สะดวก ร้อยละ 62.2 ส่วนกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ได้แก่ การใช้กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางห้องเรียนออนไลน์ (เช่น Kahoot, Quizletฯลฯ) ร้อยละ 35.4, การบ้านทบทวนความรู้ ร้อยละ 20 และ คลิปวิดีโอเสริมความรู้ ร้อยละ 15 ทั้งนี้ หัวข้อการเรียนรู้ไวยากรณ์ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดทางออนไลน์ ได้แก่ ตัวอักษร คำศัพท์ และคำช่วย รองลงมา คือ การผันคำกริยา คำคุณศัพท์ และลำดับสุดท้ายคือ สำนวนทางไวยากรณ์ต่าง ๆ

##submission.downloads##

Published

22-12-2022