[1]
จิตต์งาม ศ. 2022. บรรณาธิการ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1, 2 (ต.ค. 2022), 3.