[1]
บุญมา ส. และ มั่งมีทรัพย์ น. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพองค์กรกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1, 2 (ต.ค. 2022), 37–49.