(1)
เหลืองนภา อ. .; อัคราธนกุล ป. .; ยอดฉิม ส. .; บุญชูตระกูล จ. . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน. มส.สส. 2022, 5, 108-123.