(1)
บุญมา ส. .; มั่งมีทรัพย์ น. . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพองค์กรกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. มส.สส. 2022, 1, 37-49.