จบศรี ก. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ฺBangkok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 6–17, 2022. Disponível em: https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/84. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.