ทิฆัมพรบรรเจิด ภ. . ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ฺBangkok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 18–36, 2022. Disponível em: https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/86. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.