เหลืองนภา อังค์วรา, อัคราธนกุล ปทิตตา, ยอดฉิม สุวรีย์, และ บุญชูตระกูล จินต์จิรา. 2022. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 (2). ฺBangkok, Thailand:108-23. https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/161.