จิตต์งาม ศิริธรรม. 2022. “สารบัญ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 (2). ฺBangkok, Thailand. https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/83.