[1]
เหลืองนภา อ. ., อัคราธนกุล ป. ., ยอดฉิม ส. ., และ บุญชูตระกูล จ. ., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”, มส.สส., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 108–123, ธ.ค. 2022.