[1]
ทิฆัมพรบรรเจิด ภ. ., “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2”, มส.สส., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 18–36, ต.ค. 2022.