[1]
เรืองดำ ส. . และ สุจริตรักษ์ ส. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1”, มส.สส., ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 50–62, ต.ค. 2022.