เหลืองนภา อ. ., อัคราธนกุล ป. ., ยอดฉิม ส. ., และ บุญชูตระกูล จ. . “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 108-23, https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/161.