จิตต์งาม ศ. “รองปก”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 1, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2022, https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/81.