จบศรี ก. . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 1, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2022, น. 6-17, https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/84.