เรืองดำ ส. ., และ สุจริตรักษ์ ส. . “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 1, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2022, น. 50-62, https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/article/view/88.