About the Journal

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 มกราคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม)

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เปิดรับบทความทุกวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม ของทุกปีหรือจนกว่าจะเต็ม)

ประเภทบทความที่รับ: บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  1. ภาษา
  2. ภาษาศาสตร์
  3. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  4. วรรณคดี
  5. การพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
  6. สังคมวิทยา
  7. การพัฒนาสังคม
  8. ศิลปวัฒนธรรม
  9. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

Current Issue

Vol. 5 No. 2 (2022): July-December 2022
					View Vol. 5 No. 2 (2022): July-December 2022
Published: 26-12-2022

Articles

View All Issues