จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

จริยธรรมของผู้เขียน (Author)

 1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น และไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรใด ๆ
 2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารและบทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
 3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของตัวเอง เช่น ภาพ หรือตาราง เป็นต้น
 4. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม (template) ของวารสารให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 1. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการบทความจริง
 2. ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
 3. ผู้เขียนต้องรับรองว่าจะไม่ถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ หรือส่งผลงานเดียวกันนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับบทความจากผู้เขียน
 4. ไม่ว่าในกรณีใดหรือในเวลาใด หากผลงานของผู้แต่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือผ่านขั้นตอนการประเมินผลงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หากผู้เขียนมีความประสงค์จะถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจักต้องตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมนาคุณแก่ผู้ประเมินผลงาน โดยโครงการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ จะได้จัดส่งผลการประเมินผลงานให้ผู้เขียนทราบ เมื่อการประเมินแล้วเสร็จ

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
 3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยนำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้นำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ
 5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจังและถูกต้อง
 6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
 7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

 

จริยธรรมของผู้ประเมิน (Reviewer)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินบทความควรประเมินด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ และไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
 3. หากผู้ประเมินบทความมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 4. ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญและเต็มศักยภาพ หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ