แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

07-03-2024

เรียน สมาชิกวารสารฯ ที่นับถือ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสาร เพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้นเปลี่ยนเป็น “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Humanities and Social Sciences for Sustainable Development” ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ     

-ขอบคุณค่ะ-

อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ

บรรณาธิการ