ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)

01-04-2024

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)
ISSN (เดิม) :   2630-0516 (Print)
ISSN (เดิม) :   2773-8507 (Online)

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN(Print) และ ISSN(Online) ดังนี้
ISSN (ใหม่) :   3027-7841 (Print)
ISSN (ใหม่) :   3027-7868 (Online)

ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป