แนวทางการพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริม กลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Authors

  • เพ็ญนภา เพ็ญนภา SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

##semicolon##

แนวทางการพัฒนา##common.commaListSeparator## บทบาทของภาคีเครือข่าย##common.commaListSeparator## กลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์

Abstract

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างและจัดสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ที่เป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ทุกระดับ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์           ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐ (ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตดุสิต) ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) และภาคประชาสังคม (กลุ่มประธานชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)) ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ ควรเริ่มต้นจากการแสวงหากิจกรรมที่จะนำมาสู่การรวมตัวของเครือข่าย และเป็นเรื่องที่เครือข่ายต้องทำร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำมาสู่การพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์และกลุ่มอาชีพอื่นๆในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสามัคคีในชุมชน ดังเช่น การสร้างตลาดอัตลักษณ์ประจำชุมชน อันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทำงานร่วมกัน ได้มีการพึ่งอิงร่วมกัน มีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน และสมาชิกเครือข่ายได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

##submission.downloads##

Published

13-09-2023