แนวทางการสร้างนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสุขภาวะ ผู้สูงอายุ ชุมชนสามัคคี จังหวัดยะลา

Authors

  • สุไลมาน หะโมะ

##semicolon##

นวัตกรรม##common.commaListSeparator## ผู้สูงอายุ##common.commaListSeparator## สวัสดิการสุขภาวะ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพบริบทและความต้องการการจัดสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุ และเพื่อสังเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุ ชุมชนสามัคคี เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายการวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงใช้แบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ประธานชมรมพัฒนาผู้สูงอายุ และกรรมการชมรมพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และการสนทนแกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาของผู้สูงอายุและความต้องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีสถานภาพทางครอบครัวค่อนข้างยากจน มีลูกหลายหลายคน มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่เพียงพอ และมีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด และมีทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ และ สังเคราะห์แนวทางการสร้างนวัตกรรมกาสุขภาวะของผู้สูงอายุ สรุปไว้ดังนี้ 1.การจัดสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุใหมีการส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาวะของผู้สูงอายุในระยะยาว 2.การจัดสวัดิการการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับช่วงวัย 3.การจัดสวัสดิการนันทนาการ ให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 4. การจัดสวัสดิการด้านให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ของผู้สูงอายุในชุมชน 5.การจัดสวัสดิการชุมชนให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานพัฒนาผู้สูงอายุครบวงวร

##submission.downloads##

Published

08-05-2023