ผลการใช้ Discord แอปพลิเคชันในการเรียนรู้ออนไลน์ต่อกลยุทธ์การทำข้อสอบมาตรฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Authors

  • อชิตะ สันติยุทธการ
  • ศรุต สุนทรสิงห์
  • วุฒิพงษ์ รณหงษา
  • ณัฐนนท์ ไพศาลเจริญงาม
  • Kanokwan Darboth Rajamangala University of Technology Thanyaburi

##semicolon##

แอปพลิเคชัน Discord##common.commaListSeparator## กลยุทธ์การทำข้อสอบมาตรฐาน##common.commaListSeparator## ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การทำข้อสอบมาตรฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ Discord เป็นทางเลือกในการเรียนออนไลน์ และ 2) สำรวจทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ Discord เป็น  แอปพลิเคชันทางเลือกในการเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 167 คน ซึ่งคัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังการทดสอบมาตรฐาน กลยุทธ์การทำข้อสอบ TOEIC ตอนที่ 5 ในแอปพลิเคชัน Discord และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การทำข้อสอบมาตรฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ Discord เป็นแอปพลิเคชันทางเลือกการเรียนรู้ออนไลน์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ 2) เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ใช้ Discord เป็นแอปพลิเคชันทางเลือกการเรียนรู้ออนไลน์อยู่ในระดับมาก

##submission.downloads##

Published

12-06-2023