การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชันในชั้นเรียนภาษาจีนออนไลน์

Authors

  • Jidapa Amarangkul Panyapiwat Institute of Management
  • ณัฏฐ์ธนา โกยสมบูรณ์

##semicolon##

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้##common.commaListSeparator## เกมมิฟิเคชัน##common.commaListSeparator## ภาษาจีน##common.commaListSeparator## แรงจูงใจ

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์ด้วยเกมมิฟิเคชัน ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและกลไกการออกแบบเกมบางส่วนมาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสนใจและความมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาจีนออนไลน์ เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนหมดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนออนไลน์ ผู้สอนจึงต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าดึงดูด ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น บทความนี้จึงนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชันมานำเสนอให้ผู้สอนภาษาจีนออนไลน์มีแนวทางใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับชั้นเรียนของตนเองตามความเหมาะสม โดยนำองค์ประกอบบางส่วนของเกม เช่น การสะสมแต้มประสบการณ์และตารางจัดอันดับ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาจีนออนไลน์ ทั้งนี้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวยังต้องมีการนำไปใช้งานเพื่อวิจัยผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคตและปรับแก้เพื่อความเหมาะสมตามกลุ่มผู้เรียน

##submission.downloads##

Published

22-12-2022