ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

Authors

  • กิ่งรัก จบศรี

##semicolon##

การอ่านออกเขียนได้, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ 2) ศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ และ 3) ศึกษาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย ที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านการบริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 400 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย แบบพหุคูณโดยวิธีการเลือกตัวแปรแบบนำตัวแปรเข้าทั้งหมด ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน (X3) ปัจจัยด้านการบริหาร (X4) และปัจจัยด้านนักเรียน (X1) อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว (X2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านครอบครัว (X2) 3. สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

Ytot = -819 + .421x2 - .148x3 - .046x4 - .033x1

ZYtot = .219x2 - .070x3 - .026x4 - .019x1

##submission.downloads##

Published

11-10-2022