ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพองค์กรกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Authors

  • สุนันทา บุญมา
  • นิมิตร มั่งมีทรัพย์

##semicolon##

สุขภาพองค์กร, ความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ชุมพร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยสุขภาพองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 2) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพองค์กรของสถานศึกษากับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 302 คน จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเคร็จซีและมอร์แกน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.65 - 1.00 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยสุขภาพองค์กรของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อย ดังนี้ บูรณาการด้านสถาบัน, อิทธิพลของผู้บริหาร, สนับสนุนด้านทรัพยากร, มุ่งวิชาการ, ขวัญในการปฏิบัติงาน, ภาวะผู้นำด้านกิจสัมพันธ์, และภาวะผู้นำด้านมิตรสัมพันธ์ 2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน, ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน, ลักษณะของงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, นโยบายการบริหาร, ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานและเงินเดือน, ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์กรของสถานศึกษากับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง (r = .999) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยสุขภาพองค์กรของสถานศึกษา ด้านขวัญในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาด้านนโยบายการบริหารในระดับสูงสุด ส่วนด้านอิทธิพลผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานในระดับต่ำสุด

##submission.downloads##

Published

11-10-2022