ความงามด้วยศัลยกรรมแบบพลาสติกของกลุ่มนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Authors

  • ปิยธิดา หาญประเสริฐ
  • สุธัญญา ชื่นทวี
  • ระชานนท์ ทวีผล

##semicolon##

ความงาม, ศัลยกรรมแบบพลาสติก, กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การให้ความหมายของความงามด้วยศัลยกรรม แบบพลาสติก และ 2) กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมแบบพลาสติกของกลุ่มนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 26 คน ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของความงามด้วยศัลยกรรมแบบพลาสติก คือ องค์ประกอบทุกส่วนของใบหน้าที่สมดุลกัน รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดี ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากดารา นางแบบ และนักแสดงที่มีชื่อเสียง มีส่วนเสริมสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพ รวมถึงการยอมรับจากบุคคลในสังคม ส่วนด้านกระบวนการตัดสินใจ พบว่า 1) นักศึกษาหญิงมีความไม่พึงพอใจในใบหน้าของตนเอง รวมถึงความต้องการที่จะลดปมด้อย ที่เกิดจากการตีตราทางสังคม 2) การค้นหาข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความรวดเร็วและมีข้อมูลที่มีความชัดเจนเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 3) การให้ความสำคัญกับฝีมือศัลยแพทย์ ร่วมกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานบริการที่มีชื่อเสียง 4) พิจารณาจากการตัดสินใจทำศัลยกรรมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในทุกกระบวนการผ่าตัด 5) มีการกลับมาใช้บริการอีกครั้งในสถานพยาบาลเดิม รวมถึงการปรับเปลี่ยนศัลยแพทย์เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่

##submission.downloads##

Published

11-10-2022