ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)

28-05-2024

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)
ISSN (เดิม) :   2697-5815 (Print)

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN(Print) และ ISSN(Online) ดังนี้
ISSN (ใหม่) :   3056-9001 (Print)
ISSN (ใหม่) :   3056-901X (Online)

ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป