จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

จริยธรรมของผู้เขียน (Author)

 1. ห้ามส่งบทความที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น
 2. บทความจะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 3. ห้ามนำผลงานของผู้อื่นเช่น ภาพ หรือตาราง เป็นต้น มาใช้ในบทความของตัวเอง โดยไม่มีการอ้างอิง
 4. บทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม (template) ของวารสารให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 6. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการบทความตวามความเป็นจริง
 7. ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งรูปแบบและเนื้อหา
 8. ผู้เขียนต้องรับรองว่าจะไม่ถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ หรือส่งผลงานเดียวกันนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ส่งเข้ารับการประเมิน
 9. หากผลงานของผู้แต่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือผ่านขั้นตอนการประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้เขียนมีความประสงค์จะถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับวารสาร เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบผู้ประเมินผลงาน โดยวารสาร จะได้จัดส่งผลการประเมินผลงานให้ผู้เขียนทราบ เมื่อการประเมินแล้วเสร็จ

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
 3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยนำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้นำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ
 5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจังและถูกต้อง
 6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
 7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

 

จริยธรรมของผู้ประเมิน (Reviewer)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินบทความควรประเมินด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ และไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
 3. หากผู้ประเมินบทความมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 4. ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญและเต็มศักยภาพ หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
 5. ผู้ประเมินจะต้องไม่นำบทความที่ได้รับการมอบหมายให้ประเมิน ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน

Publication Ethics

Authors:

 1. Previously published articles must not be submitted. whether it is Thai or another language
 2. The manuscript must not be submitted elsewhere
 3. Must not use ideas, words, and figures of other people without citation or conduct self-plagiarism.
 4. Must comply with the journal’s objectives.
 5. Is reliable for fonts and format adjustment according to the template provided.
 6. All authors and co-authors must be named.
 7. Shall examine content and references accuracy.
 8. Cancellation for other journal resubmission is not permitted within 60 days, with the first day being the submission date.
 9. Responsible for all cancellation fees. Once the article is submitted through a reviewing process, author must pay equivalent amount the journal has paid for the article to be peer-reviewed and is reliable for any associated fees.

 

Editors:

 1. Examine manuscript quality and plagiarism. If plagiarism is found, editor is entitled to reject such submission with or without author’s consent.
 2. Keep peer-review process and author’s/editor’s associated information confidential.
 3. Should give unbiased consideration and only credit an article based on its merits.
 4. Must avoid conflict of interest between authors, reviewers, or other editors.

  

Reviewer:

 1. Reviewers must not disclose any information pertaining to an article while the assessment is being carried out.
 2. Must deliver unbiased assessment and only judge it based on its merits.
 3. Must notify journal editor should there be a conflict of interest between them and the author of the manuscript that is being reviewed.
 4. Only review articles within their area of expertise.
 5. Must not use the articles assigned to the assessment for own benefit.