Factors of Providing Service Influence to Expectations of People

Authors

  • Pitsarn Phanwattana สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Keywords:

Providing Service, Expectations, Participation of people

Abstract

The purposes of this research were to study 1) People expectations and satisfaction of public service of the metropolitan police 4. 2) Metropolitan police service 4 had influence with citizens' expectations. This study was conducted by applying 2 research methodologies. Quantitative approach, questionnaire was used to collect data from 240 of. The data was analyzed using path analysis. Qualitative approach focus group, field notes was conducted with 12 people. The results indicated to answer that       1) Most of people had high expectations for the services of the Metropolitan Police 4, providing the most   continuous service, next order on time service, progressive service, ample service and equally services last order. Satisfaction in all 5 factors found that most people had most satisfied with continuous service that consists of use the same service standards, willingness to serve, service availability and fast and accurate. 2) Progressive service had the most direct, indirect and total influences with people's expectations.

References

จรัส ธรรมธนารักษ์. (2563). การประเมินผลการดำเนินการโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านงานสอบสวน. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ, 6(1), 149-166.

ชยุต มารยาทตร์. (2565). การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์, 8(2), 116-136.

ณฐนนท ทวีสิน, ธีรพล กาญจนากาศ, สุนิตดา เทศนิยม และเอกพิษณุ สุงิ้วงาม. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจการใช้บริการของประชาชนผู้ใช้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจัยสหวิทยาการ, 38(1), 10.

นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์. (2563). คุณภาพในการให้บริการของตำรวจนครบาล สน.ท่าเรือ. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 5(1), 24-33.

บุรินทร์ ศรีสุรางค์ และจอมเดช ตรีเมฆ. (2564). ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ. วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์, 3(2), 56-70.

ภคพร ศรีวิลัย. (2563). ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. สืบค้น 28 ธันวาคม 2566, จาก https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/20 20/08/MPA-2019-IS-Peoples-Opinion-on-the-Image-of-the-Police-Performancecompressed.pdf.

ราชกิจจานุเบกษา. (2550). ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจศาลหรือเขตปกครองของหน่วยงานของรัฐ. ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 139 ง หน้า 1-122.

ราชกิจจานุเบกษา. (2551). ระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติว่าด้วยการสงเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมี สวนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551. ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 45 ง หน้า 13-50.

เศรษฐพัส ธเนษฐ์ภัคศพง. (2562). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม.

สกุลรัตน์ แจ้งหิรัญ. (2561). การสื่อสารระหว่างบุคคลมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณทิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม. (2566). รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ: การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงานภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2566, จาก https://bungkum.Met ro.police.go.th/ita-standards/informations/ita010/

สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว (2566). รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ: การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงานภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2566, จาก https://latphrao.met ro.police.go.th›26-files01-2DOC

สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง. (2566). คู่มือประชาชน. สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2566, จาก https://wangthongl ang.metro.police.go.th/o9คู่มือให้บริการประชาช/?page_id=4175

สำนักงานจเรตำรวจ. (2566). แบบตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้สำหรับการตรวจราชการหน่วยงานระดับ สน./สภ.). สืบค้น 28 ธันวาคม 2566, จาก https://jaray.police.go.th/2022/wpcontent/uploads/2023/ 04/1.1-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0% %97%E0%B8%B5%E0%B9%8 8-1-660426.pdf

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2565). แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ (แนบท้ายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๑๓/๕๔๗๔ ลง ๓๐ พ.ย.๖๕). กรุงเทพฯ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2567). แนวทางการบริหารราชการประจำปี พ.ศ.2567: พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล. สืบค้น 8 มกราคม 2567, จาก https://police9.go.th/attachments/article/1706/เล่มแนวทางการบริหาร2567.pdf

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2566). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ 2566. สืบค้น 29 ธันวาคม 2566, จาก https://onli ne.anyflip.com/bjqgo/rgdn/mobile/index.html#google_vignette

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ. (ม.ป.ป.). เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า. สืบค้น 28 ธันวาคม 2566, จาก http://service.nso.go.th/nso/ns opublish/Toneminute/files/55/A3-16.pdf

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. (2564). จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563: จำนวนตามเขต (เรียงตามจำนวนชุมชน). สืบค้น 26 ธันวาคม 2566, จาก https://webportal.b angkok.go.th/pipd

แสงรวี สาระปรุง. (2562). ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ, 4(1), 29-34.

Andersson, S., Granat, L., Brännström, M., & Sandgren, A. (2022). Translation, Cultural Adaptation, and Content Validation of the Palliative Care Self-Efficacy Scale for Use in the Swedish Context. Int J Environ Res Public Health, 19(3), 11-43.

Andrade, C. (2020). The Inconvenient Truth about Convenience and Purposive Samples. Retrieved 25 December 2023, from https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/025 3717620977000

Chan, H.T. (2023). Communicating Without Imparting: A Reappraisal of Kierkegaard’s Indirect. Communication. Doctor of Philosophy School of Philosophy and Art History: University of Essex.

Chen, C. (2024). Assessment of Test Validity in the Context of the Duolingo English Test. Journal of Modern Linguistics, 14, 1-7.

Cheung, G.W., Thomas, H.C., Lau, R.S., & Wang, L.C. (2023). Correction to: Reporting reliability, convergent and discriminant validity with structural equation modeling: A review and best-practice recommendations. Asia Pacific Journal of Management. DOI:10.1007/s10490-023-09880-x

Creswell, J.W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4thed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Retrieved 26 December 2023, from https://www.academia.edu/57 201640/Creswell_J_W_2014_Research_design_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_App roaches_4th_ed_Thousand_Oaks_CA_Sage

Ebenezer, A.E. (2023). Assessment of different methods of sampling techniques: The strengths and weakness. International Journal of Topical Issues, 9(1), 64-84.

Fedorova, E. (2021). The theory of interpersonal communication in S. Kierkegaard and the modern understanding of the problem of the philosophy of communication. Web of Conferences, 273(4).

Fondevila, G., Perdomo, C.V., Pérez, M.C.G., & Cafferata, F.G. (2021). Crime deterrent effect of police stations. Applied Geography, 134, 102.

Harris, J.E. (2022). Application of Path Analysis and Structural Equation Modeling in Nutrition and Dietetics. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 121(11), 154-168.

Hennink, M.M., Kaiser, B.N., & Marconi, V.C. (2017). Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?. Qualitative Health Research, 27(4), 462-437.

Hoang Anh, D., & Nguyen Thanh, H. (2022). Service quality and customer satisfaction in the banking industry: An empirical study in Vietnam. Journal of Academy of Business and Emerging Markets, 2(2), 15-26.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Lee, H., & Pan, Y. (2021). Evaluation of the Nomological Validity of Cognitive, Emotional, and Behavioral Factors for the Measurement of Developer Experience. Appl. Sci., 11(17).

Lu, Y.F., Jian, Y.S., & Yang, C.Y. (2023). Cumulative exposure to citizens’ trauma and secondary traumatic stress among police officers: the role of specialization in domestic violence prevention. Police Practice and Research, 24(2), 113-132.

Marini, J.P., Westrick, P.A., Young, L., Shmueli, D., & Shaw, J.E. (2019). Differential Validity and Prediction of the SAT. Retrieved 30 April 2024, from https://files.eric.ed.gov/full text/ED25.pdf

Millet, J.D. (1954). Management in the public service. New York: Mcgraw.Hill Book.

Racy, F., Morin, A., & Hagerty, J. (2022). Concurrent Validity and Reliability of Representative Inner Speech Questionnaires. Psychological Reports, 127(3), 56-69.

Roebianto, A., Savitri, L., Sriyanto, A.S., & Syaiful, L.A. (2023). Content validity: Definition and procedure of content validation in psychological research. TPM – Testing, 30(1), 5-18.

Ronkko, M., & Cho, E. (2020). An Updated Guideline for Assessing Discriminant Validity. Organizational Research Methods, 25(1), 4-15.

Schuler, J., Anderson, B., & Kusshauer, A. (2023). Test-Retest Reliability in Metric Conjoint Experiments: A New Workflow to Evaluate Confidence in Model Results. Entrepreneurship Theory and Practice, 48(2), 42-757.

U.S. Department of Health and Human Services. (2022). The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. Retrieved 8 January 2024, from https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html

Vörösmarty, G., & Dobos, L. (2020). Green purchasing frameworks considering firm size: multicollinearity analysis using variance inflation factor. Supply Chain Forum, 21(3), 1-12.

Yum, K., & Yoo, B. (2023). The Impact of Service Quality on Customer Loyalty through Customer Satisfaction in Mobile Social Media. Sustainability, 15, 11214. Retrieve 11 January 2024, from https://doi.org/1 0.3390/411214

Downloads

Published

20-05-2024

How to Cite

Phanwattana พ. (2024). Factors of Providing Service Influence to Expectations of People. Journal of Public Administration and Social Management, 6(1), 30–48. Retrieved from https://ssrujournal.com/index.php/jpasm/article/view/301

Issue

Section

Research Articles